Vytyčovanie

My image title

Vytyčovanie

Vytyčovanie hraníc pozemkov je geodetická činnosť, ktorou sa v teréne vyznačí poloha lomových bodov hranice pozemku.

Podklady na vytyčovanie hraníc pozemkov poskytuje na požiadanie správa katastra.

Pri vytýčení hraníc pozemku sa vykoná prenesenie polohy hranice pozemku z určených podkladov do terénu, pričom vytýčené body sa v teréne dočasne označia. Vytýčenie sa vykonáva v lomových bodoch hranice, kde sa pripája vlastnícka hranica iného pozemku, alebo podľa potreby aj v medziľahlých bodoch, ak sú prekážky vo viditeľnosti medzi susednými lomovými bodmi. Vytýčené lomové body sú trvalo označované vlastníkmi pozemkov, prípadne inými oprávnenými osobami vo všetkých lomových bodoch vytyčovanej hranice za predpokladu, že vytýčená hranica nie je sporná.

Výsledný operát z vytyčovania hraníc pozemkov obsahuje
-vytyčovací náčrt,
- technickú správu o vytýčení hranice pozemku,
- zoznam súradníc bodov,
- protokol o vytýčení hraníc pozemkov.


Vytýčením hranice pozemku nevznikajú a ani sa nemenia, nezanikajú právne vzťahy k nehnuteľnostiam. Po vytýčení pozemku z pravidla nasleduje trvalé označenie hranice (oplotenia alebo vybudovanie inej stavby). K vytýčeniu je potrebné prizvať vlastníkov susedných nehnuteľností (pokiaľ je to možné) a ich súhlas s vytýčenou hranicou vo vytyčovacom protokole je dokladom toho, že hranica nie je sporná a tým je možné trvalé označenie hranice.

Vytyčovací náčrt s protokol je pre vlastníka do budúcnosti v prípade susedských sporov spoľahlivým dôkazom, že stavba oplotenia bola vykonaná v súlade s údajmi katastra nehnuteľností.

Chcem sa spýtať k tejto službe: