Polohopis a výškopis

My image title

Polohopis a výškopis

Polohopisné a výškopisné zameranie

Jedná sa o zameranie existujúceho výškového priebehu pozemku v teréne a existujúcich prvkov polohopisu toto geodetické zameranie slúži ako mapový podklad pre projekt -projektanta. 

Polohopisné zameranie znamená, že na vašom pozemku zameriame jestvujúce doterajšie stavebné objekty, ploty, polohu priebehu jednotlivých inžinierskych sietí (vodovod, kanalizácia, elektrické vedenia, plynovod, telefón, optické siete...), tak aby projektant stavbu umiestnil na pozemok a naprojektoval napojenie na inžinierske siete.

Výškopisné zameranie sa meria spolu s polohopisným a výsledkom je zobrazenie výškopisu do výkresu pomocou výškových kót jednotlivých zameraných objektov, technickými šrafami, prípadne vrstevnicami. Z výkresu potom projektant môže vidieť výškové pomery na pozemku a podľa nich osadí stavbu do potrebnej výškovej úrovne a určí nulovú výšku stavby.

Zamerané existujúce prvky v teréne sú zakreslené do katastrálnej mapy. Výsledkom je sútlač skutkového stavu so stavom právnym.  Výslednú verziu výkresu polohopisného a výškopisného zamerania pre projekt odovzdávame zákaznikovi v papierovej a v digitálnej verzii – vo formáte pdf pre potreby zákazníka a vo formáte dwg, prípadne dxf, dgn pre projektanta.

Chcem sa spýtať k tejto službe: