Geometrický plán

My image title

Geometrický plán

Geometrický plán je technický podklad právnych úkonov, verejných listín a iných listín a slúži aj ako podklad na vklad a záznam práv k nehnuteľnostiam. 

Geometrický plán sa vyhotovuje na základe výsledkov geodetických prác, a obsahuje najmä grafické znázornenie nehnuteľností, ktoré vzniknú rozdelením alebo zlúčením nehnuteľností, vyjadruje stav nehnuteľností pred zmenou a po zmene s uvedením doterajších a nových parcelných čísel, výmer, druhov pozemkov a ďalších údajov. 

Geometrický plán je aj grafickým znázornením vecného bremena k časti pozemku.

 Geometrický plán sa vyhotovuje najmä na:

 • rozdelenie nehnuteľností,
 • úpravu hranice nehnuteľností,
 • určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam,
 • zameranie stavby (príp. rozostavanej stavby) a ako podklad na vydanie kolaudačného rozhodnutia na užívanie stavby, ktorá je predmetom evidovania v KN a ešte nie je v súbore  geodetických informácií a v súbore popisných informácií KN evidovaná,
 • priznanie práv k časti nehnuteľnosti, ktoré obmedzujú vlastníka, alebo inú oprávnenú osobu v prospech inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby (napr. vyznačenie vecného bremena,
 • vymedzenie zmien v poľnohospodárskom pôdnom fonde a lesnom pôdnom fonde rozdelením nehnuteľností,
 • zmenu priebehu hranice katastrálneho územia, hranice obce, resp. hranice okresu,
 • zlúčenie nehnuteľností,
 • obnovenie hraníc pôvodných pozemkov alebo ich častí,
 • pozemkové úpravy,
 • rozdelenie pôvodných nehnuteľností, ktoré sú v údajoch o parcelách registra C súboru popisných informácii KN (ďalej len v „registri C KN“) a v katastrálnej mape zlúčené do väčších celkov, alebo zlúčené do iných parciel.
Podľa 162/1995 Z.z. §67 môže geometrický plán vyhotoviť právnická alebo fyzická osoba ak má živnosť na geodetické a kartografické práce.

Chcem sa spýtať k tejto službe: