Cenník

Cenník

Geometrický plán od 150 € ( pozemok alebo stavba malej výmery )
Vytýčenie hranice pozemku a stavieb od 15 € bod (možná zľava podľa počtu vytyčovaných bodov)
Polohopisné a výškopisné zameranie od 50 € ( cena sa určuje podľa rozsahu potrebného zamerania )
Adresný bod od 40 € zameranie a spracovanie (samostatný výjazd)
Adresný bod od 25 € zameranie a spracovanie spolu s vyhotovením geometrického plánu
Vyhľadávanie vlastníctva v katastrálnych územiach a následná tvorba zoznamu od 50 €
Tlač katastrálnych máp s možnosťou zvýraznenia parciel a prekrytia ortofotomapou od 50 €

V prípade záujmu alebo otázok nás môžete kontaktovať cez kontaktný formulár: