GeoPlanML
GeoPlanML
Martin Lauroško
Martin Lauroško
Geodetická kancelária
Geodetická kancelária
Služby:


Ponúkam Vám geodetické služby :

-  geometrické plány  -  vyhotovenie maximálne do dvoch týždňov.
-  vytýčenie hranice pozemku a stavieb  -  vytýčené maximálne do troch dní.
-  predrealizačne zameranie, osadenie stavby podľa projektu.
-  polohopisné  a výškopisné zameranie.
- geometrické zameranie skutočného stavu, porovnanie s katastrálnou mapou
   alebo s ortofotomapou.
- veľkoformátová tlač katastrálnych máp do formátu A1 s možnosťou zvýraznenia
   parciel, prekrytia ortofotomapou.
- vyhľadávanie vlastníctva v katastrálnych územiach a následná tvorba zoznamu,
   pre urbárske spoločnosti, poľovné združenia, poľnohospodárov, ...
- poradenstvo v oblasti katastra nehnuteľností ...email: geoplanml@geoplanml.sk
tel.: 0908 909 854, 0903 318 631
Služby
Cenník
Kontakt
Cenník